Όροι χρήσης

Τελευταία ενημέρωση 11 Σεπτεμβρίου 2020

Γενικά
Οι παρόντες όροι χρήσης (στο εξής «Όροι») διέπουν τις σχέσεις του συνόλου των Χρηστών και καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χρήση των υπηρεσιών (στο εξής «Υπηρεσίες» ή «Υπηρεσίες Simply») που προσφέρονται από την SIMPLY POS LIMITED που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο (Kemp House, 160 City Road, London, EC1V 2NX) με αριθμό VAT GB263150234 καθώς και τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις (στο εξής «Simply» ή «Εταιρία»)
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των μεμονωμένων χρηστών («Εσείς» ή «Χρήστες») που αποκτούν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και συμφωνούν να δεσμεύονται από τους παρόντες Όρους χρήσης των Υπηρεσιών.
Στους παρόντες όρους, ως «Υπηρεσίες» αναφέρονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του σημείου πώλησης (Point of sale) καθώς και οποιεσδήποτε άλλες τεχνολογίες ή λειτουργίες παρέχονται από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσα από τους επίσημους ιστό-τόπους και εφαρμογές παροχής υπηρεσιών της εταιρίας («Ιστοσελίδα» ή «Εφαρμογή»)
Η Simply σας παραχωρεί μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και ανά πάσα στιγμή ανακλητή άδεια χρήσης (με την μορφή της παραχώρησης πρόσβασης στις Υπηρεσίες Simply) μέσω διαδικτύου με την χρήση Ιστοσελίδων της Εταιρίας, Εφαρμογών, καθώς και προγραμματιστικού API (ανάλογα πάντα με τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του λογαριασμού σας) σύμφωνα πάντα με τους παρόντες όρους.
Εάν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, τότε δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Simply. Οποιοδήποτε δικαίωμα δεν παρέχεται ρητά στους Χρήστες από τους παρόντες όρους, διατηρείται αποκλειστικά από την Εταιρία.

Τροποποίηση όρων χρήσης
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του παρόντος ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση τροποποίησης των παρόντων Όρων, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ενημερώσουμε τους Χρήστες της υπηρεσίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και με την εμφάνιση ενημερωτικών μηνυμάτων εντός των περιοχών χρήσης των Υπηρεσιών κατά την επόμενη χρήση τους από τους Χρήστες που θα λάβει χώρα μετά από την τροποποίηση. Σε περίπτωση που συνεχίσετε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών, η χρήση τους θα διέπεται από τους ενημερωμένους όρους χρήσης.
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, να τροποποιεί ή ακόμα και να καταργεί μερικώς ή στο σύνολο τους λειτουργίες και δυνατότητες των υπηρεσιών. Εάν χρησιμοποιείτε μια λειτουργία, ίσως απαιτηθεί να εγκαταστήσετε μια νέα εφαρμογή ή μια ενημερωμένη έκδοση κάποιας εφαρμογής (Πχ πρόγραμμα πλοήγησης) προκειμένου να συνεχίσετε να την χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά είτε μερικώς, είτε στο σύνολο της. Η εταιρία, μπορεί επίσης να αποφασίσει να πάψει να παρέχει όλες, ή ορισμένες από τις υπηρεσίες που παρέχει ανά πάσα στιγμή και τίποτε στους παρόντες όρους δεν εγγυάται (ούτε δεσμεύει την Εταιρία) ότι οι υπηρεσίες θα είναι πάντοτε διαθέσιμες, είτε στην τρέχουσα μορφή τους, είτε καθόλου ή ότι θα υποστηρίξουμε, ή θα διατηρήσουμε ή θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες ή τις εφαρμογές ή οποιαδήποτε έκδοση αυτών.

Περιγραφή της Υπηρεσίας
Η Εταιρία παραχωρεί για ορισμένο χρόνο και έναντι ανταλλάγματος προς στους Χρήστες, περιορισμένη πρόσβαση στις Υπηρεσίες με την χρήση σύγχρονων ασφαλών μεθόδων στις ηλεκτρονικές υποδομές της μέσω ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων όπως με πρόσβαση σε ιστοσελίδες ή εφαρμογές ή προγραμματιστικό API που στο σύνολο τους διευκολύνουν την διαχείριση επιχειρήσεων λιανικής με λειτουργίες όπως ενδεικτικά αναφέρουμε διαχείριση αποθέματος αποθήκης, τιμών, πελατών, προμηθευτών, αγορών πωλήσεων κ.α. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες πραγματοποιείται με την χρήση συνδυασμού ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης (στο εξής «Λογαριασμός»)
Οι υπηρεσίες λειτουργούν εξ ολοκλήρου μέσω περιβάλλοντος Internet και απαιτούν σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο (με δαπάνες των Χρηστών) προκειμένου να λειτουργήσουν. Λόγω της φύσης του τρόπου λειτουργίας των Υπηρεσιών (Περιβάλλον διαδικτύου) και έχοντας την ασφάλεια των Χρηστών και των Υπηρεσιών ως κύριο μέλημα μας, προκειμένου οι Υπηρεσίες να λειτουργούν με τρόπο ορθό, απαιτείται λειτουργικό σύστημα (Operating system) και λογισμικό πλοήγησης (Web browser) τελευταίας τεχνολογίας με όλες τις ενημερώσεις εγκατεστημένες.
Η πρόσβαση και η χρήση των Υπηρεσιών πραγματοποιείται με την χρήση Υλικού (Hardware) το οποίο οι Χρήστες προμηθεύονται με δικές τους δαπάνες όπως ενδεικτικά αναφέρουμε, σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή, εκτυπωτές, ταμειακές μηχανές κλπ. Επιπλέον οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρέωση κίνησης δεδομένων στο διαδίκτυο (web traffic) από τον πάροχο internet που συνεργάζονται. Η υπηρεσία συμμορφώνεται με τις τρέχουσες προδιαγραφές της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας ως προς την έκδοση νομίμων παραστατικών και διαθέτει δυνατότητα αποστολής των παραστατικών εσόδων στην διεπαφή MyDATA . Για την έκδοση νόμιμων φορολογικών παραστατικών ενδεχομένως  να απαιτείται η αγορά εξειδικευμένου hardware όπως ταμειακές μηχανές, φορολογικοί μηχανισμοί σήμανσης κλπ. Η επιλογή μηχανογραφικού συστήματος καθώς και υλικού hardware φορολογικού ενδιαφέροντος, καθώς και η παραμετροποίηση του λογισμικού σύνδεσης με την διεπαφή MyDATA πρέπει πάντα να γίνεται υπο την καθοδήγηση του εξειδικευμένου φοροτεχνικού συμβούλου της επιχείρησης. 

Δεδομένα & Περιεχόμενο
Με τους όρους Δεδομένα και Περιεχόμενο, αναφερόμαστε στο σύνολο των εγγραφών (Records) που δημιουργούνται από τους Χρήστες στις υποδομές των Υπηρεσιών όπως ενδεικτικά αναφέρουμε, είδη αποθήκης, φωτογραφίες, σημειώσεις πελάτες, προμηθευτές, κινήσεις, συναλλαγές αγορών και πωλήσεων και γενικά οποιαδήποτε εγγραφή (Record) δύναται να δημιουργηθεί εντός των εφαρμογών που παρέχουν οι Υπηρεσίες. Οι Χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθότητα των δεδομένων και του περιεχομένου που δημιουργούνται στον λογαριασμό τους ακόμα και στην περίπτωση που η υπηρεσία προτείνει αυτοματοποιημένες επιλογές συμπλήρωσης (Όπως πχ τίτλους και τιμές προϊόντων) για την διευκόλυνση των χρηστών και περιορισμό της χειροκίνητης εισαγωγής δεδομένων (data entry)

Πληροφορίες λογαριασμού
Η υπηρεσία απευθύνεται εξ ολοκλήρου σε ενήλικες με δικαιοπρακτική ικανότητα. Πρέπει να είστε άνω των 18 ετών προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση και να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών. Με την είσοδο στην υπηρεσία, συμφωνείτε να παρέχετε αληθή, ακριβή και πλήρη τα στοιχεία του λογαριασμού σας καθώς και να τα ενημερώνετε εγκαίρως ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ως προς οποιαδήποτε αλλαγή.

Ακύρωση λογαριασμού
Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε ή να αναστείλουμε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή, αν κατά τη διακριτική μας κρίση έχετε διαπράξει μια σημαντική ή διαρκείς παραβιάσεις των όρων του παρόντος ή άλλων όρων που ισχύουν για την χρήση των Υπηρεσιών.
Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ακύρωσης λογαριασμού ενώ είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας. Εάν ακυρώσετε τον λογαριασμό σας πριν από το τέλος της ημερομηνίας λήξης της τρέχουσας συνδρομής σας, η ακύρωση θα τεθεί αμέσως σε ισχύ και δεν θα δικαιούστε επιστροφή οποιουδήποτε ποσού έχει καταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση ο λογαριασμός ακυρώνεται αυτομάτως 7 ημέρες μετά απο την ημερομηνία λήξης του πακέτου υπηρεσιών του λογαριασμού σας.

Εάν ο λογαριασμός σας ακυρωθεί, (α) Ο λογαριασμός σας θα διαγραφεί και η πρόσβαση σας θα απενεργοποιηθεί. (β) Όλα τα δικαιώματα που σας παραχωρούνται βάσει αυτών των όρων θα τερματιστούν αμέσως. Και (γ) όλα τα δεδομένα και το περιεχόμενο σας θα διαγραφτούν αμέσως από τα συστήματα μας. Τα δεδομένα και το περιεχόμενο σας δεν είναι θα είναι δυνατό να ανακτηθούν μετά την ακύρωση του λογαριασμού σας και είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι όλα τα περιεχόμενα ή τα δεδομένα που χρειάζεστε, τα έχετε αποθηκεύσει σε δικά σας μέσα πριν από τη στιγμή της ακύρωσης.

Τιμολογιακή πολιτική & Συνδρομές
Η τιμολογιακή πολιτική καθώς και τα διαθέσιμα προγράμματα υπηρεσιών («Προγράμματα» ή «Πακέτα») καθορίζονται στην ενότητα συνδρομές και υπόκεινται σε αλλαγές. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας ειδοποιήσουμε (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω εμφάνισης σχετικού μηνύματος εντός της υπηρεσίας ενώ θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες) τουλάχιστον 30 ημέρες πριν διαφοροποιηθεί το ύψος της συνδρομής.
Οι συνδρομές χρεώνονται εκ των προτέρων σε ετήσια βάση και δεν επιστρέφονται, ακόμη και στην περίπτωση που χρησιμοποιήσετε μόνο μέρος της συνδρομής για τις υπηρεσίες. Για την έγκαιρη ανανέωση της συνδρομής σας και προς αποφυγή ακύρωσης του λογαριασμού σας, απαιτείται μια έγκυρη πιστωτική κάρτα με επαρκές υπόλοιπο ή μια έγκαιρη (τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της συνδρομής σας) κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας για την ανανέωση της συνδρομής σας.
Εάν πραγματοποιήσετε μια δωρεάν εγγραφή στην δοκιμαστική περίοδο χρήσης των υπηρεσιών προκειμένου να διαπιστώσετε αν οι Υπηρεσίες σας εξυπηρετούν (Όπως προσφέρεται στην ιστοσελίδα μας), η δωρεάν δοκιμαστική περίοδος θα ξεκινήσει την ημέρα που θα ανοίξει ο Λογαριασμός σας και θα ολοκληρωθεί 14 ημέρες αργότερα. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου, θα χρειαστεί να εισάγετε έγκυρα στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Η εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για τα δεδομένα ή το περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες στους λογαριασμούς δοκιμαστικής χρήσης (Free trial) Οι δοκιμαστικοί λογαριασμοί, υπόκεινται σε διαδικασία έγκρισης από τον διαχειριστή του συστήματος ο οποίος ενεργεί κατά την ανέλεγκτη κρίση της εταιρίας και έχει κάθε δικαίωμα να μην αποδεχθεί, να απορρίψει ή να διαγράψει οποιοδήποτε αίτημα δημιουργίας δοκιμαστικού λογαριασμού.

Αλλαγή Πακέτου υπηρεσιών
Μπορείτε να αλλάξετε πακέτο υπηρεσιών στον Λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή «Αλλαγή πακέτου» στον λογαριασμό σας ή επικοινωνώντας με το τμήμα πωλήσεων της εταιρίας. Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον καταστήματα και θέσεις ταμείου σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Η αλλαγή σε μεγαλύτερο ή μικρότερο πακέτο υπηρεσιών λαμβάνει χώρα αμέσως. Σε περίπτωση που επιλέξετε μικρότερο πακέτο από αυτό που χρησιμοποιείτε ήδη, δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή επιπλέον επέκταση της περιόδου χρήσης της υπηρεσίας ως αποτέλεσμα μετάβασης σε μικρότερο / οικονομικότερο πακέτο υπηρεσιών. Σε περίπτωση που επιλέξετε ένα μεγαλύτερο πακέτο υπηρεσιών, θα χρεωθείτε το επιπλέον ποσό που αντιστοιχεί στον τρέχοντα μήνα παροχής της υπηρεσίας (Από την αρχή του ημερολογιακού μήνα) μέχρι την τρέχουσα ημερομηνία λήξης της υπάρχουσας συνδρομής.
Η μετάβαση του λογαριασμού σας σε ένα μικρότερο πακέτο υπηρεσιών, μπορεί να προκαλέσει απώλεια δεδομένων και δυνατοτήτων στον λογαριασμό σας. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων, περιεχομένου, αποθηκευτικού χώρου και δυνατοτήτων στον λογαριασμό σας που δύναται να προκληθεί από μετάβαση σε μικρότερο πακέτο υπηρεσιών.

Η υπηρεσία παρέχεται «ως έχει»
Οι Υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» και «στην μορφή που είναι διαθέσιμες». Η χρήση των υπηρεσιών γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε άμεσα (κατά τις κανονικές εργάσιμες ημέρες και ώρες) όλα τα τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν στην υπηρεσία. Η αναγγελία οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος γίνεται με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο ενσωματωμένο σύστημα υποστήριξης (support ticket) οπου αρμόδιος τεχνικός θα αναλάβει να διαχειριστεί και να παρέχει ενημέρωση προς τον χρήστη καθ’ όλη την διάρκεια επεξεργασίας του ζητήματος. Δεν εγγυόμαστε ότι: (α) οι Υπηρεσίες εξυπηρέτησης θα πληρούν τις απαιτήσεις σας. (β) Οι υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες, έγκαιρες, ασφαλείς και χωρίς λάθη. (γ) Οι υπηρεσίες θα είναι ακριβείς ή αξιόπιστες. (δ) Η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράσατε ή αποκτήσατε μέσω της Εταιρίας θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας και (ε) οποιαδήποτε σφάλματα πάσης φύσεως θα διορθωθούν.
Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα ότι η Εταιρία ενδέχεται να χρησιμοποιεί τρίτους προμηθευτές για την παροχή υλικού, λογισμικού, δικτύωσης, συνδεσιμότητας, αποθήκευσης καθώς και άλλων τεχνολογιών προκειμένου να παρέχει τις Υπηρεσίες. Οι πράξεις και οι παραλείψεις αυτών των τρίτων προμηθευτών ενδέχεται να βρίσκονται εκτός του ελέγχου της Simply και η Simply δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχών απώλεια ή ζημία υποστείτε λόγω οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης τρίτου προμηθευτή.
Εξ ονόματος της εταιρίας και τρίτων προμηθευτών, η Simply εξαιρεί οποιεσδήποτε άλλες εγγυήσεις που μπορεί να υπονοούνται ή να εφαρμόζονται καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο σύμφωνα με τον νόμο ή άλλο εφαρμοστέο δίκαιο, στο μέγιστο βαθμό που της επιτρέπεται από τον νόμο.

Περιορισμός ευθύνης
Η ευθύνη της εταιρίας περιορίζεται στον μέγιστο βαθμό που της επιτρέπεται από τον νόμο. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές, επακόλουθες, παραδειγματικές, θετικές ή αποθετικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια κερδών, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, υπεραξίας, χρήσης, δεδομένων ή άλλων άυλων αγαθών (Ακόμα και εάν η εταιρία έχει ενημερωθεί για την δυνατότητα τέτοιων ζημιών) που μπορεί να προκύψει από (α) την χρήση ή την αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας (στο σύνολο της ή εν μέρει) ή οποιωνδήποτε τεχνικών δυσλειτουργιών. (β) το κόστος της προμήθειας υποκατάστατων αγαθών και υπηρεσιών (γ) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μεταβολή στοιχείων σε λογαριασμούς. (δ) Δηλώσεις ή πράξεις τρίτων όσων αφορά στις υπηρεσίες (ε) Λανθασμένη παραμετροποίηση της υπηρεσίας που συνεπάγεται σε μη ορθή ή ακριβή ενημέρωση της διεπαφής MyData του Υπ. Οικονομικών. ή (στ) Οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά στις Υπηρεσίες Simply. 
Σε κάθε περίπτωση, η μέγιστη συνολική ευθύνη της εταιρίας βάσει ή σε σχέση με τους παρόντες όρους χρήσης, περιορίζεται στο ποσό των συνδρομών που έχετε καταβάλλει κατά τους 12 τελευταίους μήνες.

Ευθύνες του χρήστη
Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον τρόπο και την δραστηριότητα σας που προκύπτει από την χρήση της υπηρεσίας μέσω του λογαριασμού σας. Επίσης, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να διατηρείτε τον λογαριασμό σας ασφαλή καθώς και να φυλάσσετε σε ασφαλές μέρος και να μην αποκαλύπτετε σε τρίτους (ακόμα και σε εκπρόσωπο της Εταιρίας) τα στοιχεία εισόδου του λογαριασμο σας (Όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης). Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τυχόν πλημμελή διατήρηση ασφαλών των στοιχείων εισόδου στην υπηρεσία (Όνομα χρήστη, κωδικών πρόσβασης και δικαιωμάτων πρόσβασης μεμονωμένων χρηστών)
Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση κατά κάθε μορφής ευθύνης, αγωγών, διαδικασιών, απαιτήσεων, εξόδων, επιβαρύνσεων και εξόδων που ενδέχεται να υποστεί λόγω κακόβουλης ή πλημμελούς χρήσης των υπηρεσιών μέσω του λογαριασμού σας ή ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης σας σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

Κακόβουλη και παράνομη χρήση
Απαγορεύεται ρητώς να: (α) Να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία με οποιονδήποτε παράνομο τρόπο, για οποιονδήποτε παράνομο ή δόλιο σκοπό ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο που αντιβαίνει με τους παρόντες όρους χρήσης. (β) Να παραβιάζετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρίας ή τρίτων με την χρήση της υπηρεσίας. (γ) να αποθηκεύετε ή να διαβιβάζετε οποιοδήποτε υλικό που η φύση του είναι παράνομη ή δυσφημιστική ή προσβλητική ή απαράδεκτη σε σχέση με την πολιτική χρήσης της υπηρεσίας. (δ) να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία με τρόπο που θα μπορούσε να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει, να βλάψει ή να θέσει σε κίνδυνο τα συστήματα της Εταιρίας ή την ασφάλεια τους ή να παρέμβει σε λογαριασμούς και δεδομένα που ανήκουν σε άλλους χρήστες. (ε) συλλέγει δεδομένα ή πληροφορίες από τις υποδομές της υπηρεσία ή να προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει οποιαδήποτε μετάδοση δεδομένων από, ή και προς τους διακομιστές που εκτελούν οποιοδήποτε μέρος ή υποσύστημα της υπηρεσίας. (ζ) αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες ή να καταχωρίσετε στοιχεία σύνδεσης χρήστη μέσω συστημάτων bot ή άλλων αυτοματοποιημένων μεθόδων. (στ) να αποκαλύπτετε ή να διανέμετε πληροφορίες σχετικά με άλλον χρήστη σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή να χρησιμοποιείτε πληροφορίες που έχουν να κάνουν με κάποιον χρήστη για εμπορικούς σκοπούς ή μάρκετινγκ χωρίς να έχετε την έγγραφη συγκατάθεση του χρήστη αυτού. (η) να αντιγράφετε ή να αποκρυπτογραφείτε κώδικα εφαρμογών εκτέλεσης των υπηρεσιών που εκτελείται τοπικά (client side) ή εντός των διακομιστών της Υπηρεσίας (server side)

Πολιτική ορθής χρήσης
Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες με σύνεση και με τρόπο λογικό, ο οποίος να ανταποκρίνεται σε συνθήκες εύλογης και πραγματικής επιχειρηματικής λειτουργίας. Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης, ακόμα και αν έχετε έναν Απεριόριστο λογαριασμό, εάν διαπιστώσουμε ότι η χρήση σας προκαλεί υποβαθμισμένη απόδοση των Υπηρεσιών για εσάς ή για άλλους Χρήστες, ενδέχεται να επιβάλλουμε περιορισμούς στην χρήση των Υπηρεσιών. Εάν είναι δυνατόν θα προσπαθήσουμε να σας προειδοποιήσουμε 24 ώρες πριν την επιβολή ορίων χρήσης του λογαριασμού σας. Σε περίπτωση που η παραβίαση της πολιτικής ορθής χρήσης των Υπηρεσιών γίνεται με τρόπο που ενδέχεται να φέρει σε κίνδυνο τα συστήματα ή τους λογαριασμούς άλλων χρηστών η Εταιρία διατηρεί κάθε δικαίωμα να ακυρώσει άμεσα τον λογαριασμό σας χωρίς καμία προειδοποίηση.
Τα όρια χρήσης των Υπηρεσιών ενδέχεται να περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται) στις ποσότητες και τον όγκο των ακολούθων παραμέτρων: (α) αποθηκευτικός χώρος εγγραφών (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά) πελάτες, προμηθευτές, είδη, συναλλαγές, κινήσεις κλπ. (β) Προβολές σελίδων ανά περίοδο 5 λεπτών. (γ) API κλήσεις προγραμματιστικής διεπαφής ανά περίοδο 5 λεπτών (δ) Χρήση εύρους ζώνης (bandwidth) ανά περίοδο 24 ωρών (ε) Τηλεφωνικών κλήσεων τεχνικής υποστήριξης στο τηλεφωνικό κέντρο της Εταιρίας ανά ημερολογιακό μήνα. (στ) Αριθμό νέων αιτημάτων υποστήριξης στο ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης (support tickets) (ζ) Καταστήματα, ταμεία, αποθηκευτικοί χώροι, χρήστες, ρόλοι χρηστών κ.α. (η) Περιόδων σύνδεσης και αποσύνδεσης (sessions) από το σύστημα ανά περίοδο 5 λεπτών.

Πνευματική ιδιοκτησία
Αποδέχεστε ανεπιφύλακτα το γεγονός ότι η Εταιρία διαθέτει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν στις Υπηρεσίες. Συμφωνείτε επίσης να μην αμφισβητείτε και να μην προβαίνετε σε καμία ενέργεια που αντιτίθεται με αυτή την ιδιοκτησία. Απαγορεύεται ρητώς να δημοσιεύετε ή να χρησιμοποιείτε το εμπορικό σήμα ή τα λογότυπα της Simply χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Simply.
Με την χρήση των υπηρεσιών, χορηγείτε στην Simply την απεριόριστη και αμετάκλητη άδεια χρήσης (συμπεριλαμβανομένων και για εμπορικούς σκοπούς) πληροφοριών που συλλέγονται από την Simply μέσω της χρήσης των υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές τις πληροφορίες και τα δεδομένα συγκεντρώνονται ανώνυμα πριν χρησιμοποιηθούν.
Σε κάθε περίπτωση, είμαστε ανοιχτοί σε σχόλια και προτάσεις σχετικά με την βελτίωση των Υπηρεσιών και δεσμεύεστε ότι είμαστε ελεύθεροι να τροποποιήσουμε και να προσθέσουμε δυνατότητες στις υπηρεσίες βασισμένοι στις προτάσεις σας χωρίς καμία υποχρέωση προς εσάς.

Γενικοί όροι
Στην περίπτωση που η Εταιρία δεν ασκήσει εγκαίρως κάποιο ή κάποια από τα δικαιώματα της που απορρέουν από την εκτέλεση των παρόντων όρων δεν σημαίνει ότι παραιτείται από αυτό/α, ούτε ότι δεν πρόκειται να το/α αξιώσει στο μέλλον ούτε σημαίνει ότι παύει η υποχρέωση σας να συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους.
Οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά για χρήση από επιχειρήσεις, συνεπώς δεν είστε καταναλωτής. Καμία νομοθεσία ή διάταξη (συμπεριλαμβανομένου του νόμου περί εγγυήσεων για τους καταναλωτές καθώς και του νόμου περί δίκαιου εμπορίου) δεν ισχύει για τις Υπηρεσίες Simply, τους παρόντες όρους και την σχέση της Εταιρίας με εσάς.
Όλοι οι όροι του παρόντος λειτουργούν ξεχωριστά και μεμονωμένα, ακόμα και στην περίπτωση που κάποιο Δικαστήριο ή Αρμόδια αρχή, αποφασίσει ότι κάποιος από τους παρόντες όρους είναι παράνομος, καταχρηστικός ή ανεφάρμοστος, οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα.
Απαγορεύεται ρητώς κάθε πράξη υπομίσθωσης εκχώρησης, παραχώρησης με η χωρίς αντάλλαγμα καθώς και η μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των παρόντων όρων καθώς και των δικαιωμάτων που σας εκχωρούνται βάσει αυτών.
Οι παρόντες Όροι διέπονται από τη νομοθεσία και το δίκαιο του Ην. Βασιλείου. Για οποιοδήποτε θέμα ή διαφορά προκύψει σχετικά με αυτούς του όρους, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια του Ην. Βασιλείου.

Εκατοντάδες επαγγελματίες σαν εσένα
έχουν εκσυγχρονιστεί. Εσύ θα μείνεις πίσω;